• Wat is Avondmaal?

  Een keer per maand vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Op de eerste zondag van het kwartaal vindt dit plaats in de ochtenddienst. In de overige maanden vieren we het Avondmaal met elkaar in de avonddienst. Na afloop van het Avondmaal is er een tijd van gemeenschappelijke lofzang en gebed.

  Wanneer we het Avondmaal met elkaar vieren denken we aan het lijden en sterven van de Heere Jezus. De Heere Jezus heeft het Avondmaal ingesteld tijdens het Pesachfeest. Een beschrijving hiervan is te lezen onder andere in Lukas 22: 19 en 20 "En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt."

  Wanneer we het Avondmaal vieren geloven we dat brood, brood blijft en wijn, wijn blijft. We zien het 'als een foto'  die ons herinnert.

  Het Avondmaal vieren we in de gemeente met iedereen die belijdt dat Jezus Christus voor zijn of haar zonden gestorven is. Pas wanneer iemand tot deze erkenning komt is het ook een vieren wat Hij voor ons heeft gedaan. Dit vieren doen we in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen omdat wij slechts een deel zijn van de gemeente van de Heere Jezus.

  Wanneer de apostel Paulus (één van de volgelingen van de Heere Jezus) hierover schrijft aan de gemeente van Korinthe, schrijft hij de woorden: 'verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt'. Deze opdracht willen wij uitvoeren door met elkaar de Bijbel te openen en te lezen en hieruit te leren maar zeker ook om geregeld met elkaar het Avondmaal te vieren. En dit zal ophouden wanneer de Heere Jezus komt.

  We vieren met elkaar het Avondmaal en zien dit als een opdracht die we mogen uitvoeren met een belofte in ons hart, Jezus Christus onze Heere komt!

 • Wat is opdragen?

  Op verzoek van de ouders kunnen pasgeboren kinderen naar het voorbeeld van de Heere Jezus worden gezegend door een oudste en voorgesteld worden aan de gemeente. De ouders geven hierbij aan dat ze hun kinderen, in de kracht en wijsheid van de Heilige Geest, zullen leiden naar een zelfstandig christenleven.

 • Wat is dopen?

   

  Met de doop laat je uiterlijk zien, wat zich door het geloof reeds innerlijk voltrokken heeft.
  De doop spreekt van het sterven en begraven worden met Christus om daarna met Christus in een nieuw leven op te staan. Iemand laat uiterlijk zien, wat zich door het geloof reeds innerlijk voltrokken heeft.

  Door het symbool van de doop door onderdompeling laat degene die gedoopt wordt zien met Christus begraven en in nieuwheid des levens opgestaan te zijn. In Romeinen 6:4,5 wordt aan de doop deze betekenis gegeven: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn aan zijn opstanding."

  In de Bijbel vinden we alleen de doop door onderdompeling. Ook in het Oude Testament komen we de doop door onderdompeling tegen. Wanneer Naäman van Elisa de opdracht krijgt om zich zeven maal in de Jordaan te dopen, dan zien we ook, dat hij zich daadwerkelijk zeven maal in de Jordaan onderdompelt. Dopen betekende voor Naäman kennelijk onderdompelen. (zie 2 Koningen 5:10-14 Staten Vertaling).

  In het Nieuwe Testament wordt steeds het woord "Baptistzo" gebruikt, wat letterlijk “onderdompelen” betekent. De doop door onderdompeling komen we dan ook veelvuldig in het Nieuwe Testament tegen. De Heere Jezus heeft de doop zelf ingesteld. Hij gaf voor zijn Hemelvaart de opdracht: "Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vader en des Zoons en des Heilige Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb." (Mattheüs 28:19)