Onze missie

In een veranderende samenleving willen we als Bijbelgetrouwe gemeente, groeien naar geestelijke volwassenheid, de onveranderlijke liefde en trouw van God verkondigen, mensen voor Christus winnen en hen helpen te veranderen tot toegewijde dienstknechten van God.

 


Wat geloven wij?

  • Wij geloven in de Bijbel als Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord.
  • Wij geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als de Drie-enige God, de Schepper van hemel en aarde.
  • Wij geloven in het plaatsvervangend sterven, de lichamelijke opstanding, de hemelvaart en de spoedige wederkomst van de Here Jezus, waarbij Hij eerst zijn gemeente tot Zich zal nemen om daarna met de gemeente in heerlijkheid te verschijnen.
  • Wij geloven dat iemand bij zijn / haar wedergeboorte vergeving van zonden, de inwoning van de Heilige Geest en eeuwig leven ontvangt.
  • Wij geloven in het eeuwig behoud voor hen die de Here Jezus als hun verlosser aanvaard hebben, maar ook in de eeuwige verlorenheid voor hen die de Here Jezus verworpen hebben.