Wanneer je de Heere Jezus zou moeten beschrijven, wat zou je dan over Hem kunnen zeggen? De Bijbel geeft ons hierover veel informatie. Laten we een paar punten noemen.

Hij is God

In de eerste plaats is het goed om te noemen dat Jezus Christus één van de drie Personen is die onze God is. Daarmee zeggen we dat Hij overal bovenuit stijgt. Hij is de Allerhoogste en de Allergrootste buiten Hem is er niets. Dit is misschien voor ons verstand niet te bevatten, maar daarom spreken we van geloof. Verstandelijk zou je er allerlei dingen tegen in kunnen brengen, maar in geloof mag je ‘amen’ zeggen op wat de Bijbel ons leert over de Godheid van Jezus Christus.

Hij is Mens

In de tweede plaats moeten we weten dat Jezus Christus volkomen Mens is geworden. Vanuit de Bijbel leren we dat Jezus Christus Zijn Godheid heeft afgelegd om Mens te worden. Dit houdt in dat Hij geen aanspraak maakte op Zijn Godheid, maar dat Hij volkomen Mens is geworden. Op één punt verschilt Hij van ons mensen: Hij was zonder zonde. En dit laatste kan van geen enkel mens hier op aarde gezegd worden.

Zijn leven

Als Mens is Hij geboren uit de maagd Maria, de Heere God heeft er door de Heilige Geest voor gezorgd dat Maria zwanger is geworden. Na Zijn geboorte is Hij opgegroeid als Timmermanszoon in Nazareth, een plaats in het huidige Israël.
Op 30-jarige leeftijd heeft Hij Zijn bediening opgepakt en heeft Hij onder andere gesproken over het koninkrijk van God en daarbij heeft Hij meerdere keren vooruit ‘gekeken’ naar datgene wat er met Hem zou gebeuren.
Op 33-jarige leeftijd hebben ze Hem namelijk gevangen genomen en berecht en vanuit de geschiedenis kunnen we leren dat er meerdere keren over Hem is uitgesproken dat Hij niets had gedaan of gesproken had waarvoor Hij de doodstraf zou moeten krijgen. Dus Hij is onschuldig ter dood veroordeeld onder de Romeinse politicus Pontius Pilatus die op dat moment onder het gezag van keizer Tiberius in Judea heerste.

Na Zijn sterven aan het kruis is Zijn lichaam in een graf gelegd. Maar Hij is niet in het graf gebleven! Na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood en is verschenen aan veel mensen in Israël. Vanaf de Olijfberg is Hij levend naar de hemel gegaan.

Conclusie

Wanneer je spreekt over ‘wie is Jezus?’ dan kunnen we concluderen dat lang niet alles over Hem verstandelijk is te beredeneren maar wat we wel in geloof mogen aanvaarden.

Misschien een heel eenvoudige vraag… Geloof(t) u/jij dat?

Ds. Gijsbert Tomassen

De Olijfberg in Jeruzalem

Terug naar Uit het Woord