"En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht;"

2 Petrus 2:5

Bijbelstudie

Al jaren doet een jongere broeder uit Ermelo een Bijbelstudie op elke werkdag. Naar aanleiding daarvan stuurt hij mij een aantal regels per mail wat hem opvalt en/of welke vragen hij heeft. Zo goed als mogelijk probeer ik zijn mail te beantwoorden. We hebben zo gaandeweg al heel wat Bijbelgedeelten ‘besproken’. Deze week viel mijn oog op bovengenoemde tekst uit de 2de Petrusbrief. Een ernstige tekst waarin veel staat en waaruit we veel kunnen leren. Hieronder wil ik enkele gedachten met u delen.

‘Het achttal van Noach’

Wie kent niet het verhaal van Noach, zijn vrouw en zijn drie zoons en hun vrouwen. Door God op een machtige wijze gespaard. Ze moesten een ark bouwen zoals God had voorgeschreven. Toen de ark klaar was mocht ‘het achttal’ met al de dieren die door God naar de ark gestuurd werden plaatsnemen in de ark. God liet het regenen en het water komen zodat zelfs de hoogste bergen van de aarde onder water kwamen te staan. Al het leven op aarde stierf. Het leven dat in de ark was zou de nieuwe aarde weer gaan bewonen/bevolken. Een verhaal dat vaak wordt bekritiseerd maar dat in zoveel geschiedschrijving is terug te vinden.

De rest . . .

De laatste tijd ben ik veel aan het nadenken over wat het betekent als we spreken over ‘het achttal’. Het is natuurlijk geweldig om te weten dat God hen heeft bewaard voor het oordeel maar . . . er waren er nog zoveel meer. Waarschijnlijk ouders, grootouders, ooms en tantes, broers en zussen, neven en nichten, buren en bekenden, vrienden en ga zo maar door. Dus naast de geweldige redding die God heeft uitgewerkt met ‘het achttal’ is er ook een kant van oordeel en van intens verdriet. Niet omdat God een onrechtvaardig oordeel heeft laten gaan over de wereld maar omdat de mensen niet wilden luisteren en niet op God gericht wilden zijn. 

Onze tijd

En dat is in onze tijd niet heel veel anders. Ook wij kennen mensen die dichtbij ons staan of iets verder bij ons vandaan die nog leven onder het oordeel van een heilig God. Die zullen omkomen wanneer de Heere nu zou komen met Zijn rechtvaardig oordeel. Of, wanneer ik dit zo schrijf, maakt dat mij dan gelijk een zwartkijker of een doemdenker? Nou dat oordeel mag u/jij zelf geven, maar dat wil ik absoluut niet zijn. Wanneer wij belijden dat wij leven in het eind van de tijd, en de tekenen van deze tijd om ons heen, in deze wereld zien gebeuren, dan is dat wel de keerzijde. Natuurlijk mogen wij geloven dat de Heere Jezus ons als Zijn bruid komt halen, maar dan blijven er altijd veel mensen achter die Jezus Christus niet kennen . . . En dat geeft mij, naast de intense vreugde en blijdschap die ik mag hebben omdat ik een kind van God mag zijn, een intens verdriet omdat mensen (on)bewust Jezus Christus negeren.

Noach en het komende oordeel

Het is misschien goed om hierin op Noach te letten en te kijken hoe hij omgaat met de voorzegging van het oordeel van God dat over de wereld zou gaan komen. En dan is het goed om nog eens de tekst te lezen, waar staat: ‘de prediker van de gerechtigheid’. Hé, hij is dus een prediker geweest. Nou dan maar eens in de Bijbel kijken wat er beschreven staat van de preken van Noach. Misschien goed om zo’n preek een keer door te geven in onze gemeente…. Maar nu moeten we dit weten, hij wordt prediker genoemd maar er staat niet veel van datgene wat hij gezegd heeft in de Bijbel. En dan komt de vraag naar boven, wat maakt hem ‘de prediker van de gerechtigheid’? Er valt iets op wat geschreven staat in Genesis 6: 22 en Genesis 7: 5 ‘Noach deed overeenkomstig alles wat de HEERE hem geboden had’. Het doen van Gods wil maakte hem prediker van de gerechtigheid!

Aanmoediging

Datgene wat we bij Noach zien mag de kern van ons leven worden: dat we doen wat God ons gebiedt. Wanneer we dat doen is Christus de kern van ons bestaan. En omdat wij met Christus (onze ark, onze redding) in ons leven bezig zijn, zijn wij predikers van de gerechtigheid. Daardoor leren wij mensen dat ze in een rechte verhouding kunnen komen alleen door Christus, de Redder van de wereld. Nu is het makkelijk om te zeggen ‘vergeefse moeite’ omdat het er bij Noach maar acht waren. Dat is waar, maar dat was in Zijn tijd! Wij leven in het hier en nu en hebben de opdracht om Christus te verkondigen zodat God daardoor heen werkt om nog meer mensen te trekken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht . . . Het aantal? Dat is aan God en wordt bepaald door God, voor ons geldt de opdracht!

Dank U HEERE voor deze les uit het leven van Noach.

In HEM voor eeuwig verbonden.

Ds. G. Tomassen

 

Terug naar Uit het Woord