“Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan ten einde mag brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb, om het evangelie der genade Gods te betuigen.“

“ En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.“ (Handelingen 20:24,32)

 

Geliefden broeders en zusters in de Heer,

Wij zijn al in de tweede helft van dit jaar, de tijd gaat snel, Jezus komt spoedig terug, MARANATHA !!! Het is echt interessant om te zien wat de Heer van ons vraagt: dat wij dicht bij Hem blijven en de roeping vervullen in ons leven zoals in deze twee Bijbelteksten hierboven beschreven staat !

In het de laatste weekend van juli hebben wij in Vila Bela een conferentie met alle gemeenten gehouden. Het zijn dagen van feest en vreugde geworden rondom het Woord van God. Tijdens de zondagmorgensamenkomst zijn 5 mensen gedoopt die besloten hebben om de Here Jezus in hun leven te gaan volgen op grond van Gods Woord. Eén van de dopelingen is een tandarts die in Vila Bela woont, al vanaf eind 1970. Broeder Guus Bringsken. mijn geliefde vader, heeft hem vele malen het evangelie vanuit Gods Woord verteld. Zelf herinner ik mij hiervan, toen was ik nog een tiener, hoe mijn vader Bijbelteksten aan hem heeft uitgelegd. Het zaad van het evangelie is na vele jaren tot groei gekomen, ook al heeft mijn vader dit niet meer tijdens zijn aardse leven meegemaakt. Nu is het werkelijkheid geworden in het leven van deze tandarts omdat dit het werk is van de Heer, Hij is het die op Zijn tijd het willen en het werken in een mens volbrengt, Halleluja!!! En wij dienen Hem in het oog te houden, Die de grondlegger, de leidsman en de voltooier is van ons geloof waarvan wij steeds weer mogen getuigen in deze regio, God is getrouw! Ook onder de inheemse bevolking is de Heer aan het werk. In november hebben wij het voornemen met hen een conferentieweekend te gaan houden, graag jullie gebed hiervoor! Wij bemerken dat bij velen van hen er behoefte is aan het evangelie, dat ook Jezus in hun hart zal gaan schitteren.

Vorige week waren wij opnieuw bij de Parecis-indianen. Zij bidden voor hun stamgenoten die nog geen behoudenis hebben ontvangen en zij bidden nu al voor de conferentie in november. Elke woensdag is er een gebedswake vanaf drie uur ’s nachts tot het ochtendgloren. God leidt Zijn werk.

Vanuit Nederland hebben wij nu twee weken het voorzittersechtpaar Anne en Sina Greven van Stichting Christen Zending Brazilië op werkbezoek. Met hen gaan wij alle plaatsen bezoeken waar Christen Zending Brazilië door de jaren heen werkzaam is.

Geliefden, blijf voor en ook met ons bidden opdat de Here ons kan gebruiken en wij nuttig mogen zijn in Zijn werk!

Liefdevolle groeten van Edgard en Tereza Bringsken.