En God zegende hen en God zeide tot hen: weest vruchtbaar… (Genesis 1:28)

In bovenstaand vers zien we dat de Here God de mens, direct nadat Hij hen als man en vrouw geschapen had, zegende en de opdracht gaf om vrucht te dragen.
Zegen en vruchtdragen zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden.
Zonder Gods zegen wordt vruchtdragen een onmogelijkheid. Koning Salomo had dit in zijn leven ook ontdekt en schreef: "De zegen des Heren, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe". (Spreuken 10:22)

De beginperiode van Salomo als koning van Israël was de meest zegenrijke en vruchtbare periode van zijn leven.
Later, toen Salomo door zijn vele vreemde vrouwen de Here verliet, was het voorbij met zijn vruchtbare leven.

Het jaarmotto roept ons op, samen vrucht te dragen.
Dit betekent allereerst voor ons, dat we ons naar zijn zegen uit zullen moeten strekken…want zonder zijn zegen blijft ons leven onvruchtbaar.
Soms staan we, zonder het te weten, zijn zegen in de weg.
Misschien zijn er verborgen zonden in ons leven gekomen, die inmiddels tot gewoonten uitgegroeid zijn.
Er kan ongehoorzaamheid ten opzichte van Gods Woord in ons leven aanwezig zijn.
Misschien is er kritiek of afgunst naar broeders en zusters waardoor de Here zijn zegen aan u onthoudt!

"Samen vruchtdragen" leidt daartoe, dat we ons leven weer eens opnieuw in het licht van Gods Woord onderzoeken om dingen op te ruimen, die Gods zegen in de weg zouden kunnen staan, waardoor we geen vrucht kunnen dragen.

In Genesis 1 zien we, dat de Here God de mens geschapen heeft om vrucht te dragen. Met ander woorden…het is abnormaal, wanneer we vruchteloos blijven! Vruchtdragen beantwoordt aan het doel, waartoe de Here God ons geschapen heeft.
Door vrucht te dragen komen niet wij, maar in de eerst plaats God tot zijn doel met ons leven.

Vruchtdragen wordt op drie manieren zichtbaar in ons leven:

Levensverandering…

Vruchtdragen heeft allereerst met een veranderingsproces te maken. In dit verband wordt gesproken over de vrucht van de Geest die zich in ons leven manifesteert als liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. (Galaten 5:22)

- Levensvermenigvuldiging…

Levensverandering leidt tot vermenigvuldiging. In de mate, waarin Hij ons leven verandert en we steeds meer op Hem gaan lijken, zal Hij ons  ook gebruiken bij de redding van zondaren.

- Levensvreugde…

In Hebreeën 13:15 wordt over de "vrucht onzer lippen" gesproken. Zo wordt vruchtdragen ook zichtbaar in onze dankzegging.