Historythniemeijer

‘Indien dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen’ (Handelingen 5 vs. 38-39)

Het ontstaan van de gemeente was een groot wonder van God. Als vrucht van het volbrachte werk van de Here Jezus, die de zonde en de dood overwonnen had en Zijn daarop volgende hemelvaart en verhoging met als gevolg: de uitstorting van de Heilige Geest, ontstond de gemeente. Geen enkele menselijke inspanning staat aan de basis van de gemeente, het was Gods werk! ‘Ik zal mijn gemeente bouwen’, waren de woorden van de Here Jezus (Mattheüs 16 vs. 18) of, zoals David het al zei: ‘Als de Here het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden daaraan’ (Psalm 127 vs. 1).

Wanneer ik over de kenmerken van de eerste gemeente lees, word ik wel eens jaloers. In Handelingen 2 vs. 43-47 wordt deze eerste gemeente beschreven als een:

* Godvrezende gemeente (vs. 43)

* Krachtdadige gemeente (vs. 43)

* Samenbindende gemeente (vs. 44)

* Offervaardige gemeente (vs. 45)

* Eendrachtige gemeente (vs. 46)

* Blijmoedige gemeente (vs. 46)

* Eenvoudige gemeente (vs. 46)

* God lovende gemeente (vs. 47)

* Getuigende gemeente (vs. 47)

* Groeiende gemeente (vs. 47)

Wat was de start van de gemeente toch geweldig! Dagelijks voegde de Here vele nieuwe gelovigen toe aan deze kring ‘die behouden werd’.

Het duurde echter niet zo lang voordat de gemeente van buitenaf bedreigd werd door vervolging en van binnenuit door zonden en schijnheiligheid (Ananias en Safira). In Handelingen 6 ontstaat al de eerste onenigheid in de gemeente en in hoofdstuk 8 kan Petrus ternauwernood voorkomen dat de eerste ongelovige zich bij de gemeente aansluit. Niet lang daarna kreeg je al de eerste gemeenten, die zich wat meer met Petrus verbonden voelden, anderen met Apollos en weer anderen met Paulus. Er ontstond onenigheid over de Joodse identiteit van de gemeenten, waaraan in Handelingen 15 het eerste apostelconvent gewijd werd en dat uitsluitsel moest geven over deze diepgewortelde onenigheid.

Aan het einde van het leven van de apostel Johannes schrijft Johannes een brief aan zeven gemeenten in Klein Azië, gemeenten die allen met hun eigen problemen worstelen en op één na opgeroepen worden zich te bekeren.

Hoe is het mogelijk dat de gemeente in zo’n korte tijd vervallen is tot zoveel onenigheid en onvolmaaktheid.

En toch is en blijft de gemeente Gods werk, dat door alles heen onvernietigbaar is!

Elke keer mogen we weer terugkijken naar het voorbeeld van de eerste gemeente en ons laten inspireren door haar eerste beginselen en kenmerken.

De Godvrezendheid wordt als eerste kernmerk genoemd en daar ontbreekt het onder christenen nog wel eens aan. Velen zijn zich niet meer bewust van de heiligheid en grootheid van God en kennen de oprechte eerbied voor Hem niet meer! Ze gaan met God om alsof Hij een goedwillende ‘mantelzorger’ is die ons verzorgt en alles geeft wat we nodig hebben. Hoewel de Here God als een vader voor ons wil zorgen, is Hij meer dan dat! Toen de eerste gelovigen met hun zonden geconfronteerd werden en met het evangelie bereikt werden riepen ze in hun nood uit: ’wat moeten we doen?’ Aan het begin van de gemeente vinden we een diep besef van zonde en een groot ontzag voor de heiligheid van God. De eerste christenen bekeerden zich van hun vroegere leven en toonden daarna een grote verandering. Zo werd ‘een goed begin het halve werk’! De start van de gemeente was helder en duidelijk en dit zijn ook voor ons de voorwaarden om enigszins op deze eerste gemeente te gaan lijken. Is dit ook uw, jouw verlangen? Mag Hij zijn werk ook in u, in jou doen om zo steeds meer te gaan lijken op ons prachtige voorbeeld van de gemeente in Handelingen 2 vs. 43-47