Jaargang 30 nr. 289 Mei 2018

Historythniemeijer

‘Veertig dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk betreft.’

(Handelingen 1 vs. 3)

Na zijn opstanding verscheen de Here Jezus regelmatig aan zijn apostelen. De ene keer aan één persoon, zoals Petrus en later Jakobus, maar soms ook aan meerderen tegelijk, zoals de ruim vijfhonderd broeders op de berg in Galilea (1 Korinthiërs 15 vs. 6), waarbij Hij waarschijnlijk het bekende zendingsbevel gegeven heeft waarover we in Mattheüs 28 vs. 16-20 kunnen lezen.

Kennelijk valt er veel over het koninkrijk Gods te vertellen. De Here Jezus trekt hier veertig dagen voor uit en na die veertig dagen stelden de apostelen de bekende vraag: ‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?’ (Handelingen 1 vs. 6). De Here Jezus begon zijn aardse roeping met de aankondiging van het koninkrijk, dat nabij gekomen was (Mattheüs 4 vs. 17), maar eindigde ook met het onderwijs over Gods koninkrijk. In zijn lijden, sterven en opstanding heeft Hij het fundament voor het koninkrijk der hemelen gelegd. De stichting van zijn koninkrijk werd echter uitgesteld omdat zijn geliefde volk Israël nog niet bereid was Hem als koning te aanvaarden.

In Lucas 19 vs. 12 lezen we over een ‘Man van hoge geboorte die naar een ver land vertrok om voor zich de koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen en daarna terug te keren.’ In deze gelijkenis spreekt de Here Jezus over Zichzelf. Hij zal zijn volk verlaten en naar een ‘ver land’, de hemel, afreizen om daar, in de hemelse heerlijkheid, de koninklijke waardigheid te aanvaarden, waarna Hij zal terugkeren. In Openbaring 19 vs. 6 lezen we over de aanvaarding van het koningschap door de Here Jezus, waarop Hij naar de aarde terug zal keren (vs. 11-16). Het aanvaarden van zijn koningschap valt samen met de ‘Bruiloft des Lams’, waarbij we als gemeente voor altijd met onze hemelse Bruidegom verbonden zijn en we met Hem op zijn troon mogen zitten (Openbaring 3 vs. 21). Bij zijn wederkomst zal zijn eigen volk Israël Hem als koning herkennen en ook erkennen.

Maar het ‘Koninkrijk Gods’ is veelomvattend! De Here Jezus leerde Nikodemus in Johannes 3 dat we door de wedergeboorte nu al deel mogen hebben aan het koninkrijk Gods. Deze wedergeboorte zouden de apostelen bij de uitstorting van de Heilige Geest meemaken, waardoor ze deel kregen aan Gods heilshandelen met deze wereld. Wat geweldig dat ook wij, door de wedergeboorte, nu al in Gods koninkrijk overgebracht zijn en getuige mogen zijn van zijn werk in- en door ons heen.

Eens zal dit koninkrijk ook zichtbaar op aarde gevestigd worden en zal de Here Jezus de enige koning op aarde zijn (Zacharia14 vs. 9). Elke knie zal zich dan voor Hem buigen en elke tong zal Hem dan als Heer belijden.

Tot dat moment mogen we weten dat Hij ‘de tijden en gelegenheden aan zich gehouden heeft’ (Handelingen 1 vs. 7) en dat we Hem in alle situaties volkomen mogen vertrouwen.

Deze maand staan we bij twee belangrijke gebeurtenissen stil. Allereerst de hemelvaart van de Here Jezus, waarbij Hij onze

‘Voorloper’ geworden is om alle dingen voor te bereiden voor onze toekomstige hemelvaart. Hij werd verheerlijkt en heeft Zich aan Gods rechterhand gezet om ons voor zijn hemelse Vader te vertegenwoordigen en zo nodig als vrijpleiter op te treden. Bij zijn hemelvaart werd ook zijn persoonlijke wederkomst aangekondigd. Veel tekenen wijzen op zijn spoedige komst! Bent u bereid om Hem te ontmoeten?

De tweede gebeurtenis vond tien dagen later plaats: ‘De uitstorting van de Heilige Geest!’ Het wonder, waardoor het lijden, sterven en de opstanding van de Here Jezus door de Heilige Geest als persoonlijke ervaringen in ons leven getransformeerd worden. We worden één met Christus in lijden, sterven en opstanding, waardoor we vergeving van zonden ontvangen en een nieuwe leven.

Gebeurtenissen die lang geleden in Jeruzalem plaatsvonden, worden dan werkelijkheid in ons persoonlijk leven, waardoor ook wij getuigen van Hem mogen zijn.

Van harte wens ik u een zegenrijke meimaand toe, waarin niet alleen de natuur om ons heen bol staat van het nieuwe leven, maar ook wijzelf van het nieuwe leven overstromen.

Een hartelijke groet van uw voorganger,

Th. Niemeijer