B. De vijgeboom loopt uit…thniemeijer

“Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij
daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de
deur.” (Mattheüs 24:32-33)

In deze studie zullen we zien dat de vruchteloze en verdorde vijgeboom opnieuw gaat uitlopen. Het verdorren van de
vijgeboom was niet het einde voor Israël, maar een tijdelijke situatie waarin Israël terechtkwam. Vanuit deze
hopeloos verdorde positie zien we Israël in onze tijd weer tevoorschijn komen…de vijgeboom loopt uit!

1. Gods belofte aan Abraham (Genesis 12:1-3)

In de eerste plaats is het belangrijk te weten, onder welke condities de Here God dit verbond met Abraham sloot.
Hierover drie opmerkingen:
• Het was een onvoorwaardelijke belofte!
In de verbondssluiting vinden we drie keer de woorden: “Ik zal”. Nergens vinden we dat de Here ontbindende
voorwaarden in deze belofte noemt.
• Het was een eeuwige belofte!
De belofte, waarmee de Here God Zich met Abraham verbond was niet voor een bepaalde periode. Het verbond werd
steeds weer opnieuw in herinnering gebracht, eerst bij Izaäk, later bij Jacob, maar daarna steeds weer opnieuw bij
het volk Israël.
• Het verbond was voor Israël!
Met deze belofte verbindt de Here God Zich niet met de gehele wereld, ook niet met de kerk, maar met Abraham en
het volk, dat uit hem geboren zou worden. Nergens geeft de Bijbel ons de vrijheid om dit verbond te
vergeestelijken en op de kerk te betrekken.

In de tweede plaats zien we in dit verbond een drie-voudige belofte:
• God belooft een land…
In Genesis 13:14,15,17; 15:18 en 17:7,8 lezen we op welke manier de Here God steeds weer opnieuw aan Abraham het
land Kanaän belooft. Het is het land der belofte, dat Hij aan geen ander volk dan aan Israël beloofd heeft. Ook al
maken andere volken aanspraak op dit land, dan nog blijft Gods belofte van kracht.
• God belooft een volk…
Ook deze belofte wordt keer op keer herhaald (zie bv. Genesis 15:5). Hoewel het er voor Abraham en Saraï
uitzichtloos uit zag en het menselijk niet meer mogelijk was, ontvingen ze toch uiteindelijk de beloofde zoon
Izaäk waaruit het volk Israël geboren is.
• God belooft een zegen…
Het derde, dat de Here God aan Abraham beloofde, omhelsde het feit dat Israël tot een wereldwijde zegen zou
worden. Hij zal zelf door de Here gezegend worden, maar ook tot zegen zijn.

2. Het vertrapte land herstelt zich

“Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn.” (Lucas 21:20-
24)

Het land, dat de Here God aan Abraham beloofde werd later door de heidenen vertrapt. Na de verwerping van Christus
werd het land achtereenvolgens vertrapt door de:
Romeinen, Byzantijnen, Perzen, Islamieten, Kruisvaarders, Mamalukers, Mongoolse en Tsaristische stammen en
tenslotte het Turks-Ottomaanse rijk. Genoemde volkeren hebben niet veel van de heerlijkheid van dit land
overgelaten. Het werd niet alleen vertrapt, maar letterlijk verwoest en leeggeroofd. (Zacharia 7:14)
We hebben echter in Lucas 21 kunnen lezen dat er een “totdat” verbonden is aan het vertrapt worden. Dit “totdat”
begint zich in onze dagen te vervullen.
In de Bijbel komen we de woorden van de Here God tegen die zegt: “Het land is van Mij” (Leviticus 25:23) en de
profetie uit Ezechiël 36:33-36 waar we kunnen lezen dat er voor het verwoeste land hoop is!

Profetieën gaan in onze tijd letterlijk in vervulling:
• Steden worden herbouwd. (Jesaja 61:4)
• De woestijn wordt gecultiveerd. (Jesaja 27:6 en 35:1)
• Het land herstelt zich van de krijg. (Ezechiël 38:8)
• De Oostpoort is gesloten. (Ezechiël 44:1,2)
Deze poort is bij ons bekend als de Gouden poort, waardoor de Here Jezus Jeruzalem op een ezelsveulen binnen
gereden is. Bij zijn wederkomst zal de Here Jezus ook deze poort gebruiken om de stad van David binnen te rijden.
De Moslims hebben, om dit te verhinderen, de poort dichtgemetseld, niet wetende dat ze daarmee de profetie uit
Ezechiël 44 vervulden!
• De Dodezee wordt gedeeltelijk gezond. (Ezechiël 47:11)
In Ezechiël 47 staat, dat alleen het noordelijke en diepere deel van de Dodezee gezond zal worden en dat de
ondiepere gedeelten aan het zout prijs gegeven zijn. Voor de zoutwinning is destijds een dam aangelegd die het
noordelijke van het zuidelijke deel van de Dodezee scheidt. Hierdoor is aan de voorwaarde voldaan om ook deze
profetie in vervulling te laten gaan.
• De “Vredesweg” die in Jesaja 19:23 wordt aangekondigd ligt er al!
Tussen Damascus en Egypte ligt momenteel al een brede verkeersweg, ook wel de “Desertroad” genoemd, die in de
periode van de Golfoorlog door de Amerikanen gefinancierd werd en daarmee de naam “Peaceroad” (Vredesweg) kreeg.

Belangrijke feiten en gebeurtenissen:
• 1860: Geboorte van Theodor Herzl (Boedapest), de grondlegger van het Zionisme, een beweging, die
uiteindelijk zou leiden tot de heroprichting van de Joodse staat.
• 1897: Op 24 augustus wordt het eerste Zionistencongres in Bazel gehouden, waar Herzl de gedenkwaardige
woorden uitspreekt: “In Bazel stichtte ik de Joodse Staat…Misschien binnen vijf jaar, maar zeker binnen vijftig
jaar zal de Joodse Staat werkelijkheid zijn”.
• 1917: Balfour-verklaring, waarin de Engelse regering de chemicus Chajim Weizmann belooft zich in te zetten
voor een thuisland voor het Joodse volk.
• 1917: Palestina wordt door een wonderlijke actie van generaal Allenby, Brits mandaatgebied.
• 1947: Palestina komt onder het mandaat van de V.N.
• 1948: Op 14 mei roept Ben Gourion de Joodse staat uit.
• 1967: Jeruzalem wordt door Israël heroverd en later tot hoofdstad uitgeroepen.

3. Het verdreven volk keert terug

“Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens vergadert, en gij hebt niet
gewild. Zie uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij
zegt: Gezegend Hij, Die komt in de naam des Heren”. (Mattheüs 23:37-39)
Ook in dit vers komen we het “totdat” tegen, waaruit duidelijk blijkt, dat de diaspora waarin het volk Israël
terecht gekomen is van tijdelijke aard is. Meer dan ooit zien we in deze tijd de Joden massaal naar hun land
terugkeren.

God heeft zijn volk niet verworpen…(Romeinen 11:1-5)
In bovenstaand gedeelte noemt Paulus drie argumenten die aantonen, dat de Here God zijn volk niet verworpen heeft
en ook dat Hij voor de komende tijd nog een geweldig plan met Israël heeft. Hij noemt de volgende argumenten:
• “Ik ben immers zelf een Israëliet” (vs.1)
• “God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft” (vs.2), waarmee Paulus aangeeft, dat de
Here bij de roeping van Israël reeds van tevoren wist, dat ze Hem als Messias zouden verwerpen; desondanks koos
Hij toen toch voor Israël!
• “Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten” (vs.5), waarmee Paulus laat zien dat
er, net als bij het geestelijk verval tijdens het werk van Elia, ook vandaag een gelovig overblijfsel is waardoor
God zijn volk niet verwerpt.

Na bijna tweeduizend jaar komen de Joden vanuit vele landen weer terug naar hun thuisland.
• “Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten” lezen we in Hosea 6:1-2.
Voor God is duizend jaar als één dag en één dag als duizend jaar. De diaspora duurt nu al bijna tweeduizend jaar
(twee dagen), de derde dag breekt spoedig aan, waarop de Joden allemaal naar hun land terug zullen keren.
• “Het teken van Jona” spreekt naast Christus ook van Israël. Jona kreeg op de derde dag een tweede kans van
de Here God, en zo zal Israël ook een tweede kans krijgen om zijn Woord aan de volkeren te verkondigen.
• In Ezechiël 37 wordt over “een beweging” gesproken, waarbij aangegeven wordt, dat de wereldwijd verspreide
Joden uiteindelijk weer allemaal tot één volk aan elkaar gevoegd zullen worden.

“Ik verzamel hen van de einden der aarde”(Jeremia 31:7-9)
• 1948 “Operatie Tovertapijt” (binnen een jaar worden 43000 Joden uit Jemen naar Israël overgevlogen)
• 1950 “Operatie Alibaba” (In zeer korte tijd worden 113000 Joden vanuit Irak naar Israël overgevlogen)
• Enkele jaren geleden werden de Etiopische Joden (Falasja’s) op spectaculaire wijze naar hun thuisland
overgevlogen
• Momenteel hebben we nog steeds met een voortdurende immigratie te maken.

4. De gedeeltelijke verharding zal wijken

“Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat…” (Romeinen 11:25)
Ook in dit vers zien we weer, dat de gedeeltelijke verharding een tijdelijk karakter heeft. Wanneer de volheid der
heidenen, de verzameling van het volk uit de heidenen
(de gemeente), voltooid is, zal de gedeeltelijke verharding voor Israël voorbij zijn waarop Israël in zijn geheel
de Here zal herkennen en aannemen.
De beweging onder de dorre doodsbeenderen (Ezechiël 37:7), waarmee aangegeven werd dat de verspreide Joden zich
weer aanéén voegen tot één volk, krijgt dan zijn vervolg. Dit nationaal herstel zal door een geestelijk herstel
gevolgd worden. Zo lezen we in Ezechiël 37 verder: “Maar geest was er nog niet in hen…o, geest, blaas in deze
gedoden, zodat zij herleven”.
Vóór het geestelijk herstel krijgt Israël te maken met de "tijd van benauwdheid voor Jakob" (Jeremia 30:4-9), waar
we zien hoe Jakob met God worstelt en uiteindelijk in zijn kracht gebroken wordt en zich aan de Here vastklampt om
door hem gezegend te worden. (Genesis 28)
Vandaag hebben we met een begin van het geestelijk ontwaken binnen Israël te maken:
• Vele Messiasbelijdende gemeenten ontstaan overal ter wereld.
• Er heerst onder de orthodoxe Joden een sterke Messiasverwachting.
• De wens om de tempel te herbouwen wordt de laatste jaren zeer sterk.
• De voorbereidingen tot het herstellen van de Eredienst is in volle gang.

Hiermee komt het einde in zicht van de profetie uit Hosea 3:4,5 “Vele dagen zullen de Israëlieten blijven zitten
zonder koning en zonder vorst, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod of terafim, en daarna zullen de
Israëlieten zich bekeren, en de Here, hun God, zoeken, en David, hun koning, en bevende komen tot de Here en zijn
heil – in de dagen der toekomst”.
Deze “dagen der toekomst” naderen ons met rasse schreden!

Zo zien we, dat de drie-voudige belofte aangaande het land, het volk en de zegen uiteindelijk in vervulling zal
gaan. Het vertrapte land wordt weer hersteld, het verdreven volk keert terug en de gedeeltelijke verharding zal
binnenkort verdwijnen, zodat Israël een zegen in het midden van de aarde zal zijn. De Here God houdt Zich aan zijn
afspraak met Abraham, zijn vriend! (Zie Genesis 19:29)