“ Geloof werkt..! “Gerrit Beking

Vanuit werkgroep Elim,

Geloof werkt...daar mogen wij elke maand getuige van zijn, steeds wordt er in alles wat nodig is voor de Elim-gezinnen voorzien waardoor wij hen een goed gevuld voedselpakket mee kunnen geven !              
En ...mag het ietsjes meer zijn... : ieder gezin mag zelf (kinder)kleding, schoenen, handdoeken en speelgoed uitzoeken die vooraf door toegewijde Elim-vrijwilligsters al uitgezocht en klaar gezet zijn in de grote zaal van de nieuwe aanbouw! Dankbaar voor alles wat binnen komt mogen wij -als onder-deel van de gemeente de Schuilplaats- door genade “ Gods eigen volk zijn... volijverig in goede werken! “ of zoals de eigentijdse vertaling Het Nieuwe Leven het verwoordt : “ Hij heeft ons gemaakt tot Zijn eigen volk dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen! “ Titus 2 : 14

Op een aantal plaatsen in de Bijbel wordt er iets gezegd over hoe wij dienen om te gaan met hen die arm zijn. In Nehemia 8 : 10-12 staat geschreven dat het volk van God feest vierde en dat zij de op-dracht kregen om een deel van hun feestmaal aan de armen te geven...hetgeen zij ook deden!                    
En in Jesaja 58 : 6 t/m 8 wordt het volk van God door de Here aangezegd wat Zijn bedoeling van en met vasten is! Er zit een diepe zegen in het geven verborgen... voor degene die het ontvangt alsook voor degene die het weg geeft...wat zo aanmoedigend beschreven staat in 2 Cor. 9 : 1 t/m 15.

“ Geloof werkt..! “ In het N.T. lezen wij in Handelingen 4 : 32 t/m 37 hoe de eerste gemeente te Jeruzalem dit -vanuit het geloof in de opgestane Here Jezus Christus- praktisch heeft toegepast.      
In navolging hiervan hebben wij -naast de maandelijkse voedselpakketten- ook bij een aantal gezinnen van de Schuilplaats die door een moeilijke periode gaan vanuit werkgroep Elim een bemoedigingspakket thuis mogen brengen. Tijdens de startzondag in september en ook in een zondagmorgendienst in oktober is Opwekking 732 gezongen, waarover een Elim-vrijwilligster spontaan zei : dit is echt een Elim-lied :

Wat een wonder dat ik meewerken mag in Uw koninkrijk,
dat ik meewerken mag en ik U van dienst kan zijn.
Met eigen handen zal ik werken aan Uw recht.
Ik dank U Heer en doe graag wat U mij zegt.

Wij mogen bidden voor wie ziek is,
koken voor wie honger heeft,
steunen wie de kracht mist,
troosten wie gevangen leeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Wij mogen zorgen voor wie arm is,
kleden wie geen kleren heeft,
helpen wie gevlucht is,
delen met wie niets meer heeft.
Jezus deed het ons voor:
de Vader geeft, wij geven door.

Goed om hier ook te vermelden dat verschillende mensen en organisaties van buiten de Schuilplaats Elim weten te vinden. Van de Military te Boekelo kregen wij een grote partij verschillende soorten groenten die wij in de maanden oktober en november aan de Elim-gezinnen hebben mee gegeven.                            
En in het kader van de landelijke schoolontbijt-dag hebben wij voor Elim een grote hoeveelheid broden, broodjes en broodbeleg vanuit Haaksbergen mogen ophalen!

Op dit moment bevinden wij ons alweer in de Adventstijd en binnenkort gedenken en vieren wij met Kerst de geboorte van de Here Jezus waarover in 2 Cor. 8 : 9 het volgende geschreven staat :                        
“Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zoudt worden. “                                                                                      
Zo mogen wij in het voetspoor van Jezus verder gaan, dat brengt te midden van onheil, armoede en moeitevolle omstandigheden heil en zegen voort. Daar willen wij vanuit werkgroep Elim, samen met jullie, het nieuwe jaar dankend, biddend, werkend, gevend...en zingend...mee ingaan : ”Geloof werkt..!”

De eerstvolgende Elim inzamelzondagen zijn D.V. zondag 10 december, 14 januari en 11 februari en op de website : www.deschuilplaats.nl vinden jullie onder de Link : Elim onze boodschappenlijst.              

Diaconie : Rabobank NL09RABO0317232282 t.n.v. Gem. v. ged. Christenen o.v.v. bestemd voor Elim.

Namens werkgroep Elim, Gerrit Beking.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kort maar aangrijpend nieuws vanuit werkgroep Elim ;

“ Mijn God zal in al uw behoeften naar Zijn rijkdom heerlijk voorzien in Christus Jezus ” of zoals een andere Bijbelvertaling het verwoordt ; ‘...u alles geven wat u nodig hebt.’ Fil. 4 : 19
Belangrijk in deze is om hoofdstuk 4 in zijn geheel te gaan lezen, waardoor je een totaalbeeld krijgt van wat de hier bovenstaande Bijbeltekst beoogt door te geven aan de lezers... Wanneer je- zoals wij dat b.v. van dichtbij in een Elimgezin met een aantal opgroeiende kinderen hebben meegemaakt- geconfronteerd wordt met de afwezigheid van de eerste levensbehoeften en deze tekst opnieuw gaat lezen, dan worden wij met dankbaarheid vervuld dat wij vanuit Elim het Woord van God in toewijding samen mogen omzetten in praktijk. Dat wij in alle bescheidenheid - al is het tijdelijk- ook dit minimagezin hebben kunnen voorzien in (bijna) alles wat zij nodig hebben. Deze jonge moeder liet mij haar lege koelkast zien waarin alleen nog een paar hele kleine restjes eten en drinken stonden en in de vriezer lag nog maar één pakje boontjes...En zij was ook zo blij met de flacon wasmiddel : zij ging meteen de wasmachine aanzetten omdat alle voorraad wasmiddel al enige tijd op was en er geen geld was om dit te kunnen kopen... Deze jonge moeder werd tot tranen toe geraakt door datgene wat wij haar en haar drie kinderen mochten brengen vanuit werkgroep Elim... in Jezus’ Naam!
Elke maand mogen wij met elkaar vanuit de Schuilplaats, door werkgroep Elim, tussen de 15 tot 20 minima-gezinnen aanvullend meehelpen om in hun dagelijkse levensbehoeften te voorzien... Van harte willen wij jullie uitnodigen en aanmoedigen, juist in de aankomende maanden tijdens de vakantieperiode, om de missie van werkgroep Elim met gebed, offervaardigheid en toewijding te blijven ondersteunen ...
De eerstvolgende Elim inzamelzondagen zijn D.V. zondag 8 okt, 12 nov en 10 dec.
Diaconie: Rabobank NL09RABO0317232282 t.n.v. Gem. v. ged. Christenen o.v.v. bestemd voor Elim.
Namens werkgroep Elim, Gerrit Beking.

 

elim