Vanuit werkgroep Elim,

Geroepen om te zegenen...zo lezen wij o.a. in 1 Petrus 3 : 9. Om dat in zijn leven toe te gaan passen werd Petrus daarover door God zelf middels een visioen/gezicht onderwezen. In Handelingen 10 staat beschreven hoe Petrus daartoe uitgenodigd en geroepen werd. Mede daarom schrijft Petrus er later in zijn leven over in zijn brieven, want zegenen is blijkbaar niet een vanzelfsprekendheid of iets wat wij gemakkelijk doen. Net zoals bij Petrus kan bij ons onbekendheid daarvan een reden zijn en mogelijk kan ook schroom ons weerhouden om zegenend door het leven te gaan. In Lucas 2 lezen wij b.v. over Simeon die onder leiding van de Heilige Geest de Here Jezus in zijn armen nam en Hem, zijn moeder Maria en Jozef zegende. Daartoe zijn en worden wij door Gods genade geroepen : 1 Petrus 2 : 9. En in Romeinen 12 : 14 worden wij aangemoedigd om zelfs onze vervolgers te zegenen. De Here Jezus spreekt daar al over in de Bergrede -zie Mattheüs 5 : 44. En in Romeinen 12 : 20 en 21 wordt ons heel praktisch uitgelegd hoe dat toe te passen in ons dagelijks geloofsleven.

Een paar dagen voordat ik dit stukje ging schrijven las ik Hand. 10 en het trof mij dat de engel Cornelius bij name aanspreekt en het volgende namens God aan hem moest door geven : “God heeft uw gebeden gehoord en Hij heeft gezien wat u voor de armen gedaan hebt! “ Hand. 10 : 4. Wat deze Romeinse commandant Cornelius op aarde deed werd in de hemel door de Here gehoord en gezien! Daar waar wij onder leiding van de Heilige Geest gehoor geven aan Gods Woord ontvangen wij zelf ook zegeningen : 1 Petrus 3 : 8 t/m 12. Dat mogen wij in de bediening van werkgroep Elim door Gods alles overtreffende genade steeds weer opnieuw ondervinden. Elke maand mogen wij vanuit werk-groep Elim biddend, werkend, dankend en zegenend voedselpakketten uitdelen aan minima-gezinnen. Er is een prachtig en bekend (oud) lied dat dit zo treffend verwoordt :

Tel uw zegeningen, tel ze één voor één...en je ziet Gods Liefde dan door alles heen ! “

Een paar zegeningen die wij voor de bediening van werkgroep Elim mochten ontvangen in de achter ons liggende periode zijn :

Elke maand levensmiddelen, kleding, speelgoed en financiële bijdragen vanuit de Schuilplaats... Een éénmalige gift vanuit de Geref. Gemeente Elim en vanuit Stichting Concordia... Kleding en schoenen van zorggasten, bewoners en medewerkers van PC Saron... Toetjes van de Zuivelhoeve, levensmiddelen en fruit van een VCO-school... Elim is door GEST gekozen als goed doel tijdens het jaarlijkse sporttournooi jl. zat. 2 juni...

De eerstvolgende Elim inzamelzondagen zijn D.V. zondag 8 juli, 12 augustus en 9 september (Startzondag) Op de website : www.deschuilplaats.nl vinden jullie onder de Link : Elim onze boodschappenlijst. Voor degenen die deze digitale mogelijkheid niet hebben is deze lijst op een andere bladzijde in dit Gemeenteleven te vinden!

Diaconie : Rabobank NL09RABO0317232282 t.n.v. Gem. v. ged. Christenen o.v.v. bestemd voor Elim.

Met dank voor jullie gebed, inzet, inbreng en betrokkenheid, namens werkgroep Elim, Gerrit Beking.

 

 

elim