Themadienst_mei_2019.jpg

 ELIM Inzamel data !  

 

  - 12 mei 2019  

  -  9 jun 2019   

   -  14 juli 2019  

   -  11 aug 2019  

 

 

 “Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel,

Hans Witmerzal op dezelfde wijze terugkomen
als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”
Handelingen 1:11b
Eén van de meest ondergewaardeerde christelijke feestdagen is de Hemelvaartsdag. Voor het bedrijfsleven is het een vrije dag. Voor de mensen is het de start van een lang vrij weekeinde. Voor jongelui is het een dag om dauw te trappen, of uit te slapen. En voor de christenen…..? Áls er al kerkdiensten zijn, dan worden die veelal schaars bezocht.
In deze overdenking wil ik kort stilstaan bij het bijzondere van die dag dat de Here Jezus opvoer naar de Vader. Het was niet zomaar. Het was het begin van Zijn nieuwe taak. En voor de gelovige en voor Israël het startsein van uitzien.
De Here Jezus ging naar de hemel om Zijn plaats naast de Vader in te nemen. Hij ontving de heerlijkheid terug die Hij vrijwillig bij Zijn komst naar de aarde afgelegd had (Filippenzen 2:5 e.v.). De Zoon komt Thuis en wordt met eer en luister gekroond, plaatsnemend naast de Vader. Engelen aanbidden Hem. Heerlijkheid omgeeft Hem. Onze Heiland, Die voor ons Zijn leven gaf en Die voor ons de dood overwonnen heeft, ontvangt de glorie en eer Die Hem toekomt.
Bij de Vader bidt Hij voor ons, lezen wij in bv in Romeinen 8:34. Wat houdt dat in? Ik stel me dat altijd eenvoudig, kinderlijk wellicht, voor. Als mijn niet altijd volmaakte en soms onbeholpen gebed opstijgt tot God de Vader dan is er de Zoon Die zegt ‘Hans bedoelt het zo’. En tegelijkertijd wijst Hij de Vader op Zijn offer dat Hij voor mij gebracht heeft, zodat ik bevoorrecht wordt dat Vader naar mijn gebeden hoort en verhoort naar Zijn wil. Mijn Heiland spreekt voor mij bij de Vader. Zou je een betere pleitbezorger, een heerlijker Hogepriester, kunnen wensen?
Vlak voor Zijn lijden en sterven zei de Here Jezus dat Hij naar de hemel ging om een plaats te bereiden, opdat wij, als wij door Hem Thuisgehaald worden, bij Hem zullen zijn. het Huis met de vele woningen (Johannes 14:1 ev). Hoe we ons dat moeten voorstellen, weet ik niet, maar het is zo dat we straks bij Hém mogen komen als wij overlijden. De Here zorgt voor een plekje bij Hem. Híj belooft het. Híj doet het. Wat een zekere toekomst op grond van zijn offer!
Doordat Hij opvoer, kon de Heilige Geest komen. De Geest die ín de mens komt wonen als hij gelooft in het werk van Gods Zoon. De andere Trooster noemt de Here Jezus Hem in het Johannes Evangelie (hst 14 en 16). Inwoning van God Zelf in ons! Dus nooit meer alleen: Hij is altijd bij ons. Nee: in ons.
De Here voer op om door Zijn Geest in ons te kunnen zijn. Hij voer niet op om ons vervolgens maar aan ons lot over te laten. Integendeel!
Tenslotte: Hij voer op, maar blijft niet altijd bij de Vader. De mannen in witte kleding die bij de discipelen staan op die Hemelvaartsdag in Handelingen, geven aan dat de Here weer zal komen. Op de Olijfberg. Precies zoals Hij opgevaren is, zal Hij terugkomen. Op dezelfde wijze, op dezelfde plek. De profeet Zacharia mocht daar ook al over profeteren (14:4a): “Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan.”
Dan begint er een bijzonder tijdperk voor allereerst Gods volk Israël: Hij zal de troon van David rechtmatig bestijgen. Alle nog onvervulde profetieën zullen vervuld worden. De hele wereld zal een Rijk van recht en gerechtigheid beleven, waarin de Here Jezus Koning is vanuit Gods stad Jeruzalem. Wat een toekomst!
Hij voer op om terug te komen op Zijn tijd, voor Zijn volk!
Voor ons als Christus-gelovigen mogen wij weten op grond van de Bijbel dat Hij voordien Zijn kinderen zal Thuis roepen. Hij die opgevaren is zal ons in de wolken ontmoeten, samen met allen die voor ons ontslapen zijn. Zie 1 Thessalonicenzen 4:13 e.v. bv. Hemelvaartsdag is daarom een dag om omhoog te kijken. Vandaar zal Hij ons komen halen en Thuis brengen in Zijn heerlijkheid. Hemelvaartsdag is een dag om ons verlangen om Hem te ontmoeten uit te spreken en uit te zingen.
Hemelvaartsdag is een dag van hoop!
Van verwachting! Gezegende maand toegebeden!
Hans Witmer